18. Ardenner Trail 07/08/2021 18:00 + Covid-Check

Merci eisen Benevolen an den Leefer fir déi flott Course.

Résultats Semi Online 2021

37. Sylvester-Laf 31/12/2020 - Edition virtuelle


Merci - Obrigado - Danke - Thanks
Team vum Sylvesterlaf an Ardennertrail, vous remercies pour les photos et participation par des conditions un peu hors du commun ....
Nous reviendrons encore plus fort 2021.
Grousse Merci Albert an den RTL fir hir Presenz.
Bléift positiv ,,der wësst jo wat mir mengen".
Dir hutt eis en positiven 31. Dezember gezaubert. 🥳🥳🥳🤞🤞🤞
Den Organisatiounskommitee.

Résultats 2020

   


Lost and found

(info@sylvesterlaf.lu)